Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników lub przeglądarek uzyskujących dostęp do tej witryny. FreeDVDSoft przyznaje Ci prawo do dostępu i pobierania materiałów, w tym między innymi oprogramowania, plików, obrazów lub informacji prasowych, z Witryny wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego, pod warunkiem zachowania praw autorskich i innych informacji o prawach własności. dołączone do oryginalnych materiałów lub jakichkolwiek kopii materiałów. Jakiekolwiek wykorzystanie pobranego pliku do publicznych dystrybucji, celów komercyjnych lub jakichkolwiek innych celów na innych stronach internetowych, w sieciowym środowisku komputerowym lub w mediach samolotowych jest zabronione. Wszystkie wydania materiałów na stronie są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie jakichkolwiek materiałów, układu strony internetowej i projektu może stanowić naruszenie prawa autorskiego, prawa znaków towarowych lub innych odpowiednich przepisów. W odniesieniu do wszelkich zachowań stanowiących naruszenie przepisów, FreeDVDSoft  ma prawo zastosować prawne i uczciwe środki zaradcze.

 

1. Zastrzeżenie

 

W odniesieniu do materiałów i informacji zawartych na stronie internetowej, w tym między innymi tekstów, obrazów, punktów widzenia, recenzji, stron internetowych lub linków, FreeDVDSoft  _ nie gwarantuje dokładności, kompletności, wystarczalności i wiarygodności takich materiałów i treści w pomimo prób dostarczania dokładnych materiałów i informacji w Witrynie. Wszelkie materiały pobrane lub uzyskane w inny sposób poprzez korzystanie z Witryny są wykonywane według własnego uznania i na ryzyko, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakąkolwiek infekcję swojego systemu komputerowego lub utratę danych wynikającą z pobrania takich materiałów lub korzystania z Witryny. . FreeDVDSoft  definitywnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia treści w Witrynie oraz wszelkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji dotyczących materiałów i informacji, w tym między innymi gwarancji związanych z własnością, nienaruszaniem praw osób trzecich, jakością i posiadaniem żaden wirus komputerowy. FreeDVDSoft   może wprowadzać zmiany w zawartości witryny internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Odwiedź witrynę, aby uzyskać dostęp do aktualnych informacji.

 

FreeDVDSoft ___ wspomina o produktach lub rozwiązaniach dostarczonych przez firmy inne niż FreeDVDSoft  _ w Witrynie tylko w celu dostarczenia powiązanych informacji, a wzmianka taka nie oznacza uznania przez FreeDVDSoft ani rekomendacji takich produktów lub rozwiązań.

 

2. Korzystanie z oprogramowania

 

Każde oprogramowanie dostępne do pobrania lub używania z tej Witryny jest chronionym prawem autorskim dziełem FreeDVDSoft. Korzystanie z oprogramowania podlega warunkom umowy licencyjnej, która towarzyszy lub jest zawarta w pakiecie oprogramowania, lub innym stosownym umowom licencyjnym podpisanym przez użytkownika i FreeDVDSoft   (\ "Umowa licencyjna \"). Przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania należy przeczytać i zaakceptować wszystkie warunki i postanowienia takiej Umowy Licencyjnej. Jakiekolwiek użycie, powielanie lub dystrybucja oprogramowania niezgodne z Umową Licencyjną jest w sposób dorozumiany zabronione.

 

Oprogramowanie jest objęte gwarancją, jeśli w ogóle, tylko zgodnie z warunkami umowy licencyjnej. Z wyjątkiem przypadków określonych w umowie licencyjnej, FreeDVDSoft   zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków dotyczących oprogramowania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji i warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego lub nienaruszania praw.

 

3. Informacje zwrotne

 

Wszelkie komentarze lub materiały przesłane do FreeDVDSoft, w tym między innymi informacje zwrotne, takie jak pytania, komentarze, sugestie lub wszelkie powiązane informacje dotyczące oprogramowania, tej witryny internetowej lub jakichkolwiek innych produktów, programów lub usług FreeDVDSoft („Informacje zwrotne”), należy uważane za jawne. FreeDVDSoft nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich opinii i może swobodnie reprodukować, wykorzystywać, ujawniać, prezentować, wyświetlać, przekształcać, tworzyć prace pochodne i rozpowszechniać informacje zwrotne innym osobom bez ograniczeń i może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takich informacjach zwrotnych w jakimkolwiek celu, w tym między innymi w zakresie opracowywania, wytwarzania i marketingu produktów zawierających takie informacje zwrotne.

 

4. Oświadczenie o prawach autorskich

 

Wszystkie materiały, produkty i usługi zawarte w Witrynie są chronione prawem autorskim. FreeDVDSoft posiada wszystkie prawa autorskie, chyba że określono inaczej. Bez uprzedniej pisemnej zgody FreeDVDSoft, żadna zawartość Witryny nie może być kopiowana, rozpowszechniana, fotokopiowana, odtwarzana, łączona lub przesyłana za pomocą superlinków ani wykorzystywana do jakichkolwiek innych celów komercyjnych przez jakąkolwiek osobę, chyba że zostanie pobrana lub wydrukowana w inny sposób dla do użytku niekomercyjnego i indywidualnego.  _ Wszystkie logo, znaki towarowe, nagłówki stron, obrazy, ekran powitalny i grafika wyświetlane w tej Witrynie są znakami usługowymi i / lub szatą graficzną firmy FreeDVDSoft. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, żaden ze znaków nie może być rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie ani w jakikolwiek sposób przez jakąkolwiek osobę lub jakąkolwiek jednostkę.

 

5. Ogólne

 

FreeDVDSoft może zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie bez dalszego powiadamiania i należy od czasu do czasu odwiedzać tę stronę w celu zapoznania się z najnowszymi Warunkami, ponieważ stanowią one całość umowy między użytkownikiem a FreeDVDSoft i są wiążące w odniesieniu do korzystania z tej witryny, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między użytkownikiem a FreeDVDSoft dotyczące korzystania z tej witryny. Jeżeli którekolwiek postanowienie Warunków zostanie uznane za nieważne przez jakiekolwiek prawo, zasadę, zarządzenie lub rozporządzenie jakiegokolwiek rządu, taka nieważność nie wpłynie na wykonalność innych postanowień Warunków. Uzyskując dostęp do tej witryny, zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i zabezpieczyć FreeDVDSoft, jej podmioty stowarzyszone i ich funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, stratami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, w tym honorariami prawników, wynikające lub związane z treścią użytkownika, korzystaniem z Witryny lub naruszeniem któregokolwiek z Warunków.

 

6. Informacje kontaktowe

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków użytkowania lub innych pytań prosimy o kontakt z firmą FreeDVDSoft na stronie Kontakt w Witrynie.