De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers of browsers die toegang hebben tot deze website. FreeDVDSoft verleent u het recht op toegang tot en download van materiaal, inclusief maar niet beperkt tot de software, bestanden, afbeeldingen of persberichten, van de Site, uitsluitend voor uw individuele en niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat u de copyright- en andere eigendomsvermeldingen behoudt gehecht aan de originele materialen of kopieën van de materialen. Elk gebruik van de download voor openbare distributie, commerciële doeleinden of andere doeleinden van welke aard dan ook op andere websites, netwerkcomputers of vliegtuigmedia is verboden. Alle edities van het materiaal op de site zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik van materialen, webpagina-indeling en -ontwerp kan in strijd zijn met het auteursrecht, het merkenrecht of andere relevante wetten. Met betrekking tot elk gedrag waarbij de bepalingen worden overtreden, heeft FreeDVDSoft  het recht om juridische en eerlijke maatregelen te nemen.

 

1. Disclaimer

 

Met betrekking tot de materialen en informatie die op de website worden behandeld, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, standpunten, recensies, webpagina's of links, geeft FreeDVDSoft  geen garantie voor de juistheid, volledigheid, toereikendheid en betrouwbaarheid van dergelijke materialen en inhoud in ondanks zijn pogingen om nauwkeurige materialen en informatie op de site te verstrekken. Al het materiaal dat wordt gedownload of anderszins verkregen door het gebruik van de site, gebeurt naar eigen goeddunken en risico en u bent als enige verantwoordelijk voor elke infectie van uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal of het gebruik van de site. . FreeDVDSoft  wijst definitief elke verantwoordelijkheid af voor fouten of weglating van de inhoud op de site en elke expliciete of impliciete garantie voor de materialen en informatie, inclusief maar niet beperkt tot de garanties met betrekking tot eigendom, niet-inbreuk op de rechten van een derde partij, kwaliteit en het hebben van geen computervirus. FreeDVDSoft  kan op elk moment zonder enige kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de inhoud van de website. Bezoek de site om toegang te krijgen tot de up-to-date informatie.

 

FreeDVDSoft  vermeldt de producten of oplossingen die door andere bedrijven dan FreeDVDSoft  worden geleverd op de Site alleen voor het verstrekken van gerelateerde informatie, en een dergelijke vermelding betekent niet dat FreeDVDSoft __herkenning of aanbeveling van dergelijke producten of oplossingen heeft.

 

2. Gebruik van software

 

Alle software die vanaf deze site kan worden gedownload of gebruikt, is het auteursrechtelijk beschermde werk van FreeDVDSoft. Het gebruik van de software is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen van de licentieovereenkomst, die wordt meegeleverd met of is opgenomen in het pakket van de software of andere toepasselijke licentieovereenkomsten die zijn ondertekend door en tussen u en FreeDVDSoft   (\ "Licentieovereenkomst \"). U moet alle voorwaarden van een dergelijke licentieovereenkomst lezen en accepteren voordat u de software gebruikt. Elk gebruik, reproductie of distributie van de software dat niet in overeenstemming is met de licentieovereenkomst, is impliciet verboden.

 

De software is alleen gegarandeerd volgens de voorwaarden van de licentieovereenkomst. Behalve zoals gegarandeerd in de licentieovereenkomst, wijst FreeDVDSoft  alle garanties en voorwaarden met betrekking tot de software af, inclusief alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel of niet-inbreuk.

 

3. Feedback

 

Alle opmerkingen of materialen die naar FreeDVDSoft worden gestuurd, inclusief maar niet beperkt tot feedback, zoals vragen, opmerkingen, suggesties of gerelateerde informatie met betrekking tot de software, deze website of andere producten, programma's of diensten van FreeDVDSoft (\ "Feedback \"), zullen worden beschouwd als niet-vertrouwelijk. FreeDVDSoft heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke Feedback en zal vrij zijn om ideeën te reproduceren, gebruiken, openbaar te maken, tentoon te stellen, weer te geven, te transformeren, afgeleide werken te maken en de Feedback te verspreiden onder anderen, en zal vrij zijn om ideeën te gebruiken, concepten, knowhow of technieken in dergelijke Feedback voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten waarin dergelijke Feedback is verwerkt.

 

4. Copyrightverklaring

 

Alle materialen, producten en diensten die op de site worden behandeld, worden beschermd door de auteursrechtwetgeving. FreeDVDSoft bezit alle auteursrechten, tenzij anders vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FreeDVDSoft mag enige inhoud op de site niet worden gekopieerd, verspreid, gefotokopieerd, afgespeeld, gekoppeld of verzonden met superlinks of worden gebruikt voor enig ander commercieel doel door welke persoon dan ook, tenzij anderszins gedownload of afgedrukt voor niet-commercieel en individueel gebruik .  Alle logo's, handelsmerken, paginakoppen, afbeeldingen, opstartschermen en grafische afbeeldingen die op deze site worden weergegeven, zijn servicemerken en / of handelskleding van FreeDVDSoft. Behalve voor zover hierin expliciet toegestaan, is het niet toegestaan ​​dat een van de merken in welke vorm of op welke manier dan ook door een persoon of entiteit wordt verspreid.

 

5. Algemeen

 

FreeDVDSoft kan deze voorwaarden op elk moment herzien zonder verdere kennisgeving en u dient deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om de nieuwste voorwaarden te bekijken, omdat de voorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en FreeDVDSoft vormen en bindend zijn voor uw gebruik van deze site, en vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen u en FreeDVDSoft met betrekking tot uw gebruik van deze site. Als een bepaling van de Voorwaarden ongeldig wordt verklaard door een wet, regel, bevel of regeling van een overheid, heeft een dergelijke ongeldigheid geen invloed op de afdwingbaarheid van andere bepalingen van de Voorwaarden. Door toegang te krijgen tot deze site stemt u ermee in FreeDVDSoft, haar gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, directeuren, agenten en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief advocatenhonoraria, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruikersinhoud, gebruik van de site of schending van een van de voorwaarden.

 

6. Contactgegevens

 

Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden of andere vragen, neem dan contact op met FreeDVDSoft via de contactpagina op de site.